مقاله بانک اطلاعاتی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

مقاله بانک اطلاعاتی دانلود تحقیق رشته کامپیوتر

مقاله بانک اطلاعاتی دانلود تحقیق رشته کامپیوتر

بخش ۱ : مقدمه
۱-۱ مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی
دادِگان (پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطلاعات با ساختار منظم و سامـانمند گـفته می‌شود. این پایگاه‌های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و قابل دسترسـی باشند ذخیــــره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌هـای دیگری مانند ذخیره‌ســازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. مسئله‌ای که ذخیره‌سازی داده‌هـا در دادگــان را موثر می‌ســازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌هااست.

پایگاه داده در اصل مجموعه‌ای سازمان یافته از اطلاعات است.این واژه از دانش رایانه سرچشمه می‌‌گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد، این وسعت به اندازه‌ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه‌ای برای پایگاه داده ایجاد می‌‌کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکـی برای پایگاه داده می‌‌باشـد. در این نوشـتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می‌‌شود.

یک تعریف ممکـن این اسـت کـه: پایگـاه داده مجموعـه‌ای از رکورد هـای ذخیره شـده در رایـانه بـا یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه‌ای است که می‌‌تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صـورت مجموعه‌ای از اجـزای داده‌ای یا رویداد هـا سازماندهـی مـی‌‌گردد. بخش های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می‌‌شود که برای اتخاذ یک تصمیـم کاربرد دارد. برنامـه رایانه‌ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه‌های داده‌ای استفاده می‌‌شود را مدیـر سیستم پایگاه داده‌ای یا به اختصار (DBMS) می‌‌نامیم. خصوصیات و طراحی سیستم های پایگاه داده‌ای در علم اطلاعات مطالعه می‌‌شود.

مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه‌ای از رکورد ها یا تکه هایی از یک شناخت است.نوعا در یک پایگـاه داده توصیـف ساخـت یافته‌ای برای موجـودیت هـای نگـه داری شده در پایـگاه داده وجود دارد: این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می‌‌شود. مدل توصیفی، اشیا پایگاه‌های داده و ارتباط بین آنها را نشـان می‌‌دهد. روش های متفاوتی برای سازماندهی این مدل ها وجود دارد که به آنها مدل های پایگـاه داده گوییم. پرکاربرد‌ترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می‌‌شود، مدل رابطه‌ای است که به طـور عـام به صورت زیر تعریف می‌‌شود: نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطـر ها و ستونـها تشکیـل شده است (تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات برسی می‌‌شود). در این مدل وابستگی ها بـه کمـک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می‌‌شود. مدل های دیگری مثل مدل سلسلـه مراتب و مدل شبکه‌ای به طور صریح تری ارتباط ها را نشان می‌‌دهند.
در مباحث تخصصی تر اصتلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعـه‌ای از رکـورد هـای مرتبط با هم تعریف می‌‌شود. بسیاری از حرفه‌ای ها مجموعه‌ای از داده هایی با خصوصیات یکسان به منظـور ایجـاد یک پایگاه داده‌ای یکتا استفاده می‌‌کنند.

معمولا DBMS ها بر اساس مدل هایی که استفاده می‌‌کنند تقسیم بنـدی می‌‌شونـد: ارتباطی،شی گـرا، شبکـه‌ای و امثال آن. مدل هـای داده‌ای به تعیین زبانهای دسترسـی بـه پایگاه‌های داده علاقه مند هستند. بخش قابل توجهی از مهندسـی DBMS مستقـل از مـدل های می‌‌باشد و به فـاکتور هایی همچون اجرا، همزمانی،جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است.در این سطح تفاوت های بسیاری بین محصولات وجود دارد.

موارد زیر به صورت خلاصه شرح داده می شود:
۲-۱ تاریخچه پایگاه داده
۳-۱ انواع دادگان ها
۴-۱ مدل های پایگاه داده
۱-۴-۱ مدل تخت
۲-۴-۱ مدل شبکه ای(Network)
۳-۴-۱ مدل رابطه ای
۴-۴-۱ پایگاه داده‌های چند بعدی
۵-۴-۱ پایگاه داده‌های شیء
۵-۱ ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها
۶-۱ فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان

۲-۱ تاریخچه پایگاه داده
اولیـن کاربردهـای اصطـلاح پایـگـاه داده بـه June 1963 بـاز مـی‌گردد، یعنـی زمـانی کــه شرکـت System Development Corporation مسئولیـت اجـرایـی یـک طـرح به نـام “توسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده‌ای مرکزی” را بر عهده گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهـه ۷۰ در اروپا و در اواخر دهه ۷۰ در خبر نامه‌های معتبر آمریکایی به کار رفـت.(بانـک داده‌ای یا Databank در اوایـل سـال ۱۹۶۶ در روزنامه واشنگتن کار رفت).

تصویر:اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه ۶۰ گسترش یافت. از پیشگامـان این شاخه چارلز باخمن می‌‌باشد. مقالات باخمـن ایـن را نشـان داد که فرضیـات او کاربرد بسیار موثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را مهیـا می‌‌کنـد. در آن زمانهـا پردازش داده بر پایـه کـارت های منگنه و نوار هـای مغناطیسی بود که پردازش سری اطلاعات را مهیا می‌‌کند. دو نوع مدل داده‌ای در آن زمانهـا ایـجاد شـد:CODASYL موجب توسـعه مدل شبکه‌ای شدکه ریشه در نظریات باخـمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط North American Rockwell ایجاد شد و بعدا با اقباس از آن شرکت IBM محصولIMS را تولید نمود.

مدل رابطـه‌ای توسـط E. F. Codd در سـال ۱۹۷۰ ارائه شد.او مدل های موجود را مـورد انتقاد قرار می‌‌داد. برای مدتـی نسبتا طـولانـی این مدل در مجـامع علـمی مـورد تایید بود. اولیـن محصـول موفق برای میکرو کامپیوتر ها dBASE بودکـه برای سیستـم عامـل هـایCP/M و PC-DOS/MS-DOS ساختـه شـد. در جـریان سال ۱۹۸۰ پژوهـش بر روی مـدل توزیع شده (distributed database) و ماشین های دادگانی (database machines) متمرکـز شد، امـا تاثیر کمـی بر بازار گـذاشت. در سال ۱۹۹۰ توجهات به طرف مدل شی گرا(object-oriented databases) جلـب شـد. این مـدل جـهت کنترل داده‌هـای مرکب لازم بود و به سادگی بر روی پایگاه داده‌های خاص، مهندسی داده(شامل مهندسی نرم افزار منابع) و داده‌های چند رسانه‌ای کار می‌‌کرد.

در سال ۲۰۰۰ نوآوری تـازه‌ای رخ داد و دادگـان اکس‌ام‌ال (XML) به وجـود آمد. هـدف ایـن مـدل از بین بردن تفاوت بین مستندات و داده هـا اسـت و کمـک می‌‌کند که منابع اطلاعاتی چه ساخت یافته باشند یا نه در کنار هم قرار گیرند

۳-۱ انواع دادگان ها
دادگان‌ها از نظر ساختار مفهومی و شیوه‌ای رفتار با داده‌ها بر دو نوع هستند :
۱٫دادگان رابطه‌ای
۲٫دادگان شی‌گرا

فهرست مطالب
بخش ۱ : مقدمه ۱
۱-۱مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی ۱
۲-۱ تاریخچه پایگاه داده ۲
۳-۱ انواع دادگان ها ۳
۴-۱ مدل های پایگاه داده ۴
. ۱-۴-۱ مدل تخت ۴
۲-۴-۱ مدل شبکه ای(Network) 6
۳-۴-۱ مدل رابطه ای ۷
. ۴-۴-۱ پایگاه داده‌های چند بعدی ۷
۵-۴-۱ پایگاه داده‌های شیء ۸
۵-۱ ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها ۸
۶-۱ فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان ۹
بخش ۲: معرفی پروژه ۱۰
۱-۲ عنوان پروژه: ۱۰
۲-۲ مفاهیم اولیه بکار رفته در پروژه ۱۰
بخش۳ : تحلیل ساختار بانک اطلاعاتی ۱۱
۱-۳ ساختار جداول: ۱۱
۱-۱-۳ جدول Grp 11
۲-۱-۳ جدول Instrument 12
۳-۱-۳ جدول List 14
۴-۱-۳ جدول ‘Sheet1 (ELC 16
۵-۱-۳ جدول Subgrpname 18
۶-۱-۳ جدول tblDatabases 19
۷-۱-۳ جدول tblObjects 20
۲-۳ نحوه ارتباط بین جداول ۲۱
۳-۳ فرمها ۲۲
۱-۳-۳ Switchboard 22
۲-۳-۳ Data Entry 23
۲-۲-۳-۳ ورود اطلاعات رده تجهیز ۲۵
۳-۲-۳-۳ ورود اطلاعات زیررده تجهیز ۲۶
۳-۳-۳ گزارشات ۲۶
۴-۳-۳ فرم Back up 28
۵-۳-۳ فرم Restore 29
۴-۳ ساختار Query های بکاررفته در گزارشات و فرمها ۳۰
۱-۴-۳ نام query : elecakssearch 30
۲-۴-۳ نام query : qry_ins_in_grp 31
۳-۴-۳ نام query : Query1 33
۴-۴-۳ نام query : Query12 34
۵-۴-۳ نام query : Query2 36
۸-۴-۳ نام query : Query43 41
۵-۳ ساختار ماژول های بکار رفته در بانک اطلاعاتی ۴۳


قیمت : 7000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات