پاورپوینت سیستم های تصویر نقشه

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » جغرافیا  »  پاورپوینت سیستم های تصویر نقشه

دانلود مقاله انواع سیستم های تصویر در نقشه برداری

دانلود پاورپوینت سیستم های تصویر نقشه – دانلود مقاله رشته جغرافیا ppt

سیستم های تصویر نقشه چیست
» پایه و اساس تهیه نقشه ، شبکه جغرافیایی است که موقعیت هر نقطه نسبت به محورهای آن مشخص می شود .
» شبکه جغرافیایی ، شبکه ایست متشکل از دایره های مدارات و نصف النهارات در روی کره جغرافیایی یا زمین.
» روشهای اصلی در طرح سیستم های تصاویر ، به تصویر کره جغرافیایی در سطح یک شکل هندسی قابل گسترش متکی است .

اشکال هندسی قابل تبدیل به سطوح مستوی
» مخروط
» استوانه
» چند وجهی

سیستم های معادل و سیستم های مشابه
سیستم های معادل Equal-area:
» مهمترین ویژگی ، حفظ نسبت مساحات در نقشه ها
سیستم های مشابه (Conformal or orthomorfic)
» مهمترین ویژگی ، حفظ شکل و زوایا در نقشه

زمینه نظری سیستم های تصویر
» در طراحی یک سیستم تصویر فرض می شود که یک کره جغرافیایی شفاف که در مرکز آن یک لامپ روشن است . اگر این کره را در یک صفحه یا در داخل یک استوانه و یا مخروط قرار دهیم و لامپ را روشن کنیم تصویر نقاط و خطوط روی کره جغرافیایی بر روی صفحه یا سطوح جانبی مخروط یا استوانه خواهد افتاد و یک تصویر هندسی از بخشی از کره جغرافیایی بدست خواهد آمد .
» علاوه بر سیستم های تصویری که با تکیه بر سه فرض اساسی فوق یعنی گرفتن تصویر یک کره جغرافیایی در روی صفحه یا سطح جانبی یک مخروط و یا استوانه ساخته شده سیستم های دیگری نیز هست که بر پایه محاسبات ریاضی بدست می آید .

طبقه بندی سیستم های تصویر
الف ) سیستم های تصویر مستوی (Azimutal or Zenithal )
ب) سیستم های تصویر مخروطی (Conical )
ج) سیستم های تصویر استوانه ایی (Cylindrical )
د) سیستم های تصویر منفرد ( Individual)

الف ) انواع سیستم های تصویر مستوی
۱- سیستم تصویر اورتوگرافیک
– برای تصویر کردن شبکه جغرافیایی یک نیمکره روی یک صفحه مماس بر آن در این سیستم تصویر از خطوط یا پرتوهای موازی استفاده می شود .
– در حالت قطبی در این تصویر دایره مدارات بسوی حاشیه خارجی به همدیگر نزدیک می شوند .
– در این سیستم تصویر بزرگترین قسمت از کره را که می توان نشان داد یک نیمکره است .

۲- سیستم تصویر استرئوگرافیک
– ویژگی جالب این سیستم تصویر که در هر سه حالت بروشنی دیده می شود فشردگی مدارات و نصف النهارات در نزدیکی مرکز و باز شدن آنها بسوی حاشیه خارجی است.
– تصویر استرئوگرافیک مشابه حقیقی است .
– این تصویر اساس سیستم شبکه نظامی U P S را تشکیل می دهد .

۳- سیستم تصویر گنومونیک
– نقشه های حاصل از این سیستم تصویر بصورت مستطیل است.
– در روی نقشه های حاصل از این سیستم هر خط مستقیم که در هر جهت رسم شود روی دایره عظیمه خواهد بود .
– هنگامی که این سیستم تصویر برای ناوبری در نقشه ها تطبیق می شود به آن چارتهای ناوبری دوایر عظیمه گفته می شود .


قیمت : 3000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات