جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی

دانلود جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی از کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی ویژه کنکور سال ۹۵ با فرمت پی دی اف می باشد که در ۱۲۷ صفحه تهیه شده است

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی
فصل اول: میکروارگانیسمهای مهم در میکروبیولوژی مواد غذایی
طبقه بندی (Taxonomy) میکروارگانیسمها
در گذشته برای طبقه بندی میکروارگانیسمها و ویژگیهایی مانند مورفولوژی، واکنش رنگ، تشکیل اسپور، ساختمان آنتیژن، فعالیتهای بیوشیمیایی و حرکت استفاده میشود ولی در حال حاضر اساس تقسیمبندی جدید باکتریها Molecular genetic) RNA) میباشد. بنابراین اساس تاکسونومی جدید تجزیه ۵SRNA و ۱۶SRNA میباشد. با توجه به این موضوع Woege پیشنهاد کرد که همه میکروارگانیسمها به سه دسته تقسیم شوند:
Eukaryots .1
Archaebacteria .2
prokaryote .3
نکته: پروکاریوتها دارای هسته مشخصی نمیباشند و شامل باکتریها و جلبکهای سبز- آبی میباشند ولی یوکاریوتها دارای هستهی کاملاً مشخص میباشند

کپکهای غذایی
کپکها برخلاف باکتریهای حقیقی و اکثر مخمرها به صورت تودهی درهم پیچیدهای که به سرعت گسترش مییابد، رشد میکنند و ممکن است طی دو تا سه روز، چندین اینچ از سطح را بپوشانند. مجموع این توده یا هر قسمت بزرگ مجزا از این مجموعه تحت عنوان میسلیوم (Mycelium) خوانده میشود. میسلیوم، از شاخهها یا فیلامنتهایی به نام هیف (Hyphae) تشکیل میشود که هیفها به دو صورت رویشی و زایشی وجود دارند. هیفهای رویشی (Vegetative) در تغذیه کپکها و هیفهای زایشی (Fertile) در تشکیل قسمتهای تولیدمثلی نقش دارند.

خصوصیات فیزیولوژیکی کپکها
۱) رطوبت مورد نیاز: به طور معمول اکثر کپکها نسبت به باکتریها و مخمرها به رطوبت کمتری نیاز دارند. بهطوری که حداقل aw کپکها ۰/۸ میباشد.
۲) درجه حرارت مورد نیاز: اکثر کپکها جزء مزوفیلها میباشند بهطوری که درجه حرارت مطلوب برای رشد ۲۵ – ۳۰ C آنها o میباشد البته استثناهایی در این مورد وجود دارد.
o نکته: گونههای آسپرژیلوس (Aspergillus) در دمای ۳۵ – ۳۷ C
و حتی بالاتر به خوبی رشد میکنند.
o نکته: حداقل درجه حرارتی که یک کپک میتواند تحمل کند ۱۲ C- میباشد.
بیماریهایی که از طریق شیر به انسان منتقل میشوند
۱) سل (Tuberculosis): عامل تولیدکننده این بیماری میکروبی به نام Mycobacteruim tuberculosis میباشد که دارای دو سوش انسانی و گاوی میباشد و هر دو سوش بهعنوان مولد در انسان شناخته شدهاند.
۲) تب مالت (Brucellosis): سه گونه از جنس بروسلا به نامهای B.melitensis, B.suis و B.abortus میتوانند این بیماری را به ترتیب در خوک، گاو و گوسفند و بز ایجاد کنند که تقریباً تمامی آنها برای انسان بیماریزا میباشند. این سه گونه باعث سقط جنین در حیوان شده و برای مصرفکننده شیر آنها، موجب تب مالت میگردند.
۳) تب Q: میکروبی که باعث این بیماری میگردد Coxiella burrenetti نام دارد. این میکروب از طریق حیوانات مبتلا میتواند وارد شیر آنها گردد. باکتری فوق بیش از عامل مولد سل به دماهای پاستوریزاسیون مقاوم بوده و به خصوص به مدت ۱۵ ثانیه را تحمل میکند. بیماری حالت انگلی داشته و پس از تکثیر در میزبان C72 یعنی HTST دماهای تولید تب میکند o


قیمت : 3500 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات