دانلود مقاله بررسی اجاره رحم

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  مقاله بررسی اجاره رحم

دانلود مقاله بررسی اجاره رحم
چکیده:
امید به بقاء و ادامه نسل در تمام قرون برای انسانها امری فطری است . این امر در حقیقت یک نوع کمال برای انسان محسوب می شود . امروزه پیشرفتهای علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان راه شناخته شده  آمیزش  امکان پذیر گردد و لقاح خارج از رحم با تولید انسان بیرون از رحم . بدون آمیزش مشروع و یا مشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان از طریق کاشتن یا تلقیح از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است . با توجه با این پیشرفتها تحقیق حاضر درباره رحم اجاره ای و بررسی این موضوع می پردازد.مشروعیت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عاملی به نام اسپرم ( منی ) بیگانه یا تخمک بیگانه با توجه به آیات در روایات و قواعد فقهی مورد بحث قرار می دهیم و بر آن است که بتوانیم حکم کلی از این در مورد نسب در چنین حالتی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم. در ادامه به بررسی های کلی تری در این موضوع خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
بیان مسئله۴
اهمیت و ضرورت تحقیق۵
طرح سؤالات۵
فرضیات۵
پیشینه تحقیق۶
روش جمع آوری اطلاعات۶
فصل اول:
کلیات
مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی۷
گقتار اول :مفاهیم لغوی۷
گفتار دوم:مفاهیم اصطلاحی۸
بند اول: ابعاد مثبت روش به کارگیری رحم اجاره ای۹
بند دوم :ابعاد منفی روش بکارگیری رحم اجاره ای۹
مبحث دوم:تاریخچه و بیان کلیات۱۰
گفتار اول:بررسی موضوعی کشورهای مختلف۱۰
بند اول :صنعت‌ تازه‌ در هندوستان‌ ۱۲
بند دوم :اولین اجاره رحم و مادران میانجی ۱۳
گفتار دوم :آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء رحم به زوجین نابارور۱۳
بند اول  شرایط اهداء و دریافت رحم۱۳
بند دوم: تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری۱۴
بند سوم : شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین۱۵
فصل دوم:
شرایط انتقال جنین و پیگیری فرضیات مختلف در مورد رحم اجاره ای
مبحث اول :شرایط صاحبان جنین۱۷
گفتار اول :تشریفات اهداء جنین۱۷
گفتار دوم :آثار انتقال جنین۱۸
گفتار سوم :سایر موارد موجود در قانون اهدای جنین به زوجین نابارور۱۹
گفتار چهارم : قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی۲۱
مبحث دوم:بررسی فرضیات در مورد رحم اجاره ای۲۵
گفتار اول :انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد..۲۵
بند اول :احکام تکلیفی ۲۵
بند دوم:روایت ۲۶
بند سوم : احکام وضعی ۲۶
گفتار دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه ) ۲۷
بند اول احکام تکلیفی ۲۸بند دوم احکام وضعی ۲۹
گفتار سوم :لقاح مصنوعی بین دو بیگانه ۳۰
بند اول : لقاح مبتنی بر اشتباه ۳۰
بند دوم: لقاح مبتنی بر آگاهی ۳۱
بند سوم دلایل ممنوعیت لقاح دوبیگانه در فقه۳۱
فصل سوم:
بررسی نسب بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم
مبحث اول :ماهیت و شرایط پذیرش نسب۳۵
گفتار اول : مفهوم نسب۳۵
بند اول:نسب عام۳۶
بند دوم: نسب خاص۳۷
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به پدر۳۷
بند اول: دیدگاه عرفی۳۷
بند دوم : دیدگاه قرآن و روایات۳۸
گفتار سوم: منشأ انتساب فرزند به مادر۴۰
بند اول: بیان نظریه ها۴۰
گفتار چهارم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب۴۸
مبحث دوم: بررسی فقهی حکم عده زنان بدون رحم۴۹
گفتار اول :سخنان فقیهان گذشته۴۹
نتیجه گیری۶۳
منابع و مراجع۶۴


قیمت : 6000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات