پایان نامه آزمایشات غیرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پایان نامه آزمایشات غیر مخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی

دانلود پایان نامه آزمایشات غیرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی
پیشگفتار
این پایان‎نامه نقطه عطفی مهم در برنامه مهندسی مکانیک خصوصاً در زمینه تکنولوژی چوب در دانشگاه تکنولوژی ‎Lulea است موضوع این کار توسط پروفسور ‎Holzwissenschaftenfur، استاد دانشگاه زوریخ فراهم شد و آزمایشات غیرمخرب ویژگیهای الاستیک (ارتجاعی) و شکنندگی تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و فرکانس ایگن را پوشش می‎دهد. انتخاب این موضوع با این هدف انجام شد که مرجع فارسی مناسبی برای مطالعات آینده علاقمندان فراهم شود و علاقمندان با فراغ خاطر بیشتر به مطالعه مهندسی مکانیک در زمینه تکنولوژی چوب بپردازند و باعث پیشرفت صنعت چوب و کاغذ شوند.

چکیده
در تولید تخته خرده چوب، ویژگیهای مختلف تخته به منظور حفظ کیفیت تخته با محدودیتهای مورد لزوم اندازه‎گیری می‎شوند. روشهای غیرمخرب برای این منظور شامل آزمایشات فراصوتی و فرکانس ایگن هستند. این روشها برای اندازه‎گیری مقاومت تخته پس از پرس، در جهت مقاصد کنترل فرآیند پیشنهاد شده‎اند. ثابت شده است که روشهای سرعت فراصوتی و فرکانس ایگن ابزارهای مناسبی برای انجام این کار هستند. نتایج نشان می‎دهند که مدول یانگ و مقاومت خمشی را می‏توان با این روشها تعیین نمود. چسبندگی داخلی را فقط با دقت نسبتاً کافی می‎توان با مدلهای ارتجاع طبیعی تعیین کرد. استفاده از مدلهای گوناگون اغلب مواقع مدلهای معتبرتر و بهتری را برای مدول یانگ و مقاومت خمشی و پیش‎بینی‎های بهتری را برای چسبندگی داخلی ارائه می‎دهند. اگر متغیرها ضعیف باشند مدلهای گوناگون برای پیش‎بینی‎های پیچیده مناسب هستند.

– مقدمه
این پایان‎نامه نقطه عطفی مهم در برنامه مهندسی مکانیک، خصوصاً در تکنولوژی چوب در دانشگاه تکنولوژی ‎Luleo است. موضوع این پایان‎نامه آزمایشات غیرمخرب ویژگیهای الاستیک برای تخته خرده چوب با استفاده از روشهای فراصوتی و فرکانس ایگن می‎باشد.

۱-۱- سابقه
تخته خرده چوب قطعاًُ مواجه با تقاضاهای کاربردی است. این موارد موردنظر ویژگیهایی نظیر مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی را به خوبی دیگر ویژگیها مورد لحاظ قرار می‎دهند، در تولید معمولی، نمونه‎هائی تصادفی برای تعیین ویژگیهایشان برداشته می‎شوند. رایج‎ترین روشهای آزمایشی مورد استفاده مخرب و با اتلاف زمان زیاد هستند و صرفاً بخش خیلی کوچکی از کل تولید، آزمایش می‎شود. این مطلب بدین معناست که تولید با ترتیبات نادرست فرآیند می‎تواند قبل از اینکه خطا مورد توجه قرار گیرد، تا زمان زیادی ادامه بیابد. همچنین ممکن است که به مقادیر زیادی از تخته‎های وازده (مردود) یا تخته‎هائی با کیفیت نامرغوب منتهی شوند که هزینه‎های زیادی را برای تولید تخته دربردارد.
برای پرهیز از این مشکل، دستگاهی برای آزمایش کردن سریع توسعه یافته است که آزمایشات را به طور خودکار (اتوماتیک) انجام می‎دهد. در این حالت، پروسه آزمایش سریعتر پیش می‎رود اما هنوز اندازه‎گیری ساعتها به طول می‎انجامد. به همین دلیل، یک روش آزمایش غیرمخرب برای تعیین ویژگیهای تخته خرده چوب هدفی مطلوب است که بتواند بعد از پرس مستقیماً استفاده شود. احتمال تعیین ویژگیهای تخته با روشهای غیرمخرب در خط تولید بعد از پرس و بنابراین قابلیت کنترل بهتر کیفیت پروسه می‎تواند مزایای زیادی را در کاهش میزان تخته‎های رد شده و کیفیت پائین به ارمغان بیاورد.

۲-۱- هدف و منظور از این مطالعه
هدف از این مطالعه جهت تعیین کارائی دو روش آزمایش غیرمخرب، سرعت فراصوتی و تحلیل فرکانس ایگن و برای آزمودن تأثیر تعادل‎سازی بروی نتایج آزمایش غیرمخرب است. هدف توسعه مدلهای مؤثر برای تشخیص مقاومت خمشی، مدل الاستیسیته و چسبندگی داخلی برای تخته خرده چوب است.

۳-۱- دامنه و تعیین حدود
این مطالعه به یک نوع خاص از صنعت تخته خرده چوب محدود می‎شود. نحوه کار شامل طراحی آآزمون، جمع کردن اطلاعات، تحلیل آنها و توسعه و گسترش مدلها برای تعیین چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی و مدول یانگ می‎باشد. این مدلها عملاً بر پایه سرعت صوت و خمش پایه با فرکانس ایگن در حالت عمود بر صفحه برای بررسی خواص فیزیکی تخته خرده چوب هستند. برای آزمایش نمونه تخته بزرگ، فرکانس ایگن در جهت طولی نیز بکار برده می‎شود. این پایان‎نامه همچنین شامل یک ارزش‎یابی از تأثیر متعادل‎سازی می‎با‎شد.

فهرست مطالب
۱-۱- سابقه
۲-۱- هدف و منظور این مطالعه
۳-۱- دامنه و تعیین حدود
۴-۱- تئوری و کارهای پیشین
۱-۴-۱- آزمایشات غیرمخرب
۲-۴-۱- تحلیل فرکانس ایگن
۳-۴-۱- روش فراصوتی موازی با صفحه تخته
۴-۴-۱- روش فراصوتی عمود بر صفحه تخته
۲- مواد و روش
۱-۲- مواد
۲-۲- طراحی آزمایش
۳-۲- روش زمایش
۴-۲- مدل‎سازی ‎PLS و تحلیل اطلاعات
۱-۴-۲- روش ‎PLS
۳- روشهای آزمایش ‎- تئوری و کاربردی
۱-۳- روش آزمایش ‎DIN/EN
۱-۱-۳- تعیین مدول الاستیسیته در خمش و مقاومت خمشی در استاندارد ‎DIN-EN310
۲-۱-۳- تعیین مقاومت کششی عمود بر صفحه تخته
۳-۱-۳- تعیین رطوبت نسبی با استاندارد ‎DIN – EN 323 و تعیین دانسیته با استاندارد ‎DIN – EN 323
۲-۳- سرعت صوت
۳-۳- فرکانس ایگن
۴-۳- ماشین آزمایش سریع ‎Testrob
۴- نتایج و تحلیل و بررسی
۱-۴- تعیین چسبندگی داخلی
۱-۱-۴- تعیین با مدلهای خطی
۲-۱-۴- تعیین چسبندگی داخلی با مدلهای گوناگون
۲-۴- تعیین مقاومت خمشی و مدول یانگ برای تخته‎های بزرگ
۱-۲-۴- تعیین ‎MOR
۲-۲-۴- تعیین ‎MOE
۳-۴- تعیین مقاومت خمشی از روی اطلاعات نمونه
۱-۳-۴- مدلهای خطی
۲-۳-۴- مدلهای چندمتغیری
۳-۳-۴- مدلهای برای تعیین ‎MOR تهیه شده از مقادیر متوسط
۴-۴- تعیین مدول یانگ از روی اطلاعات نمونه
۱-۴-۴- کلیه نمونه‎ها
۲-۴-۴- مقادیر متوسط
۳-۴-۴- تفاوتهای روشهای استاتیک و روشهای دینامیک
۵-۴- تأثیر متعادلسازی
۶-۴- مقادیر اندازه‎گیری ‎Testrob
۵- نتایج
۱-۵- کارآئی مدلها برای کنترل فرآیند
۱-۱-۵- سرعت اولتراسونیک برای تعیین چسبندگی داخلی
۲-۱-۵- سرعت اولتراسونیک برای تعیین ‌‎MOR و ‎MOE
۳-۱-۵- اندازه‎گیری با فرکانس خاص برای تعیین ‎MOR و ‎MOE
۴-۱-۵- مدلهای چند سنسوری برای تعیین ‎MOR و ‎MOE
۵-۱-۵- کاربرد روشهای مذکور برای تخته‎های بزرگ
۶-۱-۵- اندازه‎گیری با ‎Testrob
۲-۵- تأثیر و شدت شرایط سازی
۳-۵- سنجش دما
۶- کار ثانویه
۷- مقالات و منابع
عنوان ضمیمه‎ها
۱- طرح آزمایش برای تخته‎های مختلف
۲- نتایجی از برگشت‎های خطی (روابط خطی)
۳- نتایجی از مدلهای گوناگون (چندمتغیری)
۴- تأثیر دما روی سرعت صوت
۵- واژه‎نامه
۶- محلهای اندازه‎گیری در آزمایشات مختلف
۷- برنامه آزمایش


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات