مقاله تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان

مقاله تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت ‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان بوده است. روش پژوهش آن از نوع توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان در سال 1393 که در مقطع کارشناسی به تحصیل اشتغال داشتند، بود و گروه قابل مطالعه را 150 نفر از دانشجویان تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد و از مقیاس جهت‌‌گیری زندگیLOT (1985)، رضایت از زندگی داینر (SWLS) (1985) و سبک دلبستگی بزرگسالان (1990) استفاده شده است. و برای تحلیل داده‌های این پژوهش ازتحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد بین سبک¬های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی با رضایت از زندگی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد به طوری که متغیرهایپیش¬بین سبک دلبستگی و جهت¬گیری زندگی 15درصدواریانس متغیرملاک (رضایت از زندگی) راتبیین می‌کنند. هم‌چنین نتایج نشان داد باکنترل سبک دلبستگی دانشجویان، جهت¬گیری زندگی دانشجویان بر میزان رضایت آنها از زندگی تاثیر 38 درصدی دارد. این در حالی است که با کنترل نمره¬ی جهت¬گیری زندگی دانشجویان، سبک¬های دلبستگی تاثیری بر میزان رضایت دانشجویان ندارد.برای بررسی اهداف فرعی این پژوهش از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد نمره¬ سبک¬های دلبستگی دانشجویان بدون کنترل هیچ متغیر دیگر بر میزان رضایت دانشجویان از زندگی تاثیر معناداری ندارد. این نتیجه برای خرده¬مقیاس¬های سبک¬های دلبستگی نیز بدست آمد. به عبارت دیگر می¬توان گفت: سبک¬ دلبستگی، دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی دوسوگرای دانشجویان تاثیری بر میزان رضایت آنها از زندگی ندارد. یعنی میزان رضایت دانشجویان به سبک دلبستگی و خرده¬مقیاس-های آن بستگی ندارد.هم‌چنین نتایج نشان دادند میزان تلقی خوش¬بینانه دانشجویان از اتفاقات زندگی بر میزان رضایت آنها از زندگی تاثیر دارد و میزان این تاثیر 33 درصد است به طوری که با افزایش یک درصدی تلقی خوش¬بینانه دانشجویان، رضایت آنها از زندگی 33 درصد افزایش می¬یابد و از طرف دیگر هرچه میزان تلقی دانشجویان نسبت به اتفاقات زندگی بدبینانه¬تر داشته باشند، میزان رضایت آنها از زندگی کمتر است و افزایش یک درصدی تلقی بدبینانه، کاهش 24 درصدی رضایت از زندگی دانشجویان را به همراه دارد. بنابراین بین جهت گیری زندگی، میزان بدبینی و خوش¬بینی دانشجویان با میزان رضایت دانشجویان از زندگی رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: سبک‌های دلبستگی، جهت‌گیری زندگی، رضایت از زندگی.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: زمینه پژوهش 4
1-1 مقدمه 5
2-1 بیان مسئله 8
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش 11
4-1 اهداف پژوهش 12
1-4-1 هدف اصلی پژوهش 12
2-4-1 اهداف فرعی پژوهش 12
5-1 فرضیه‌های پژوهش 12
1-5-1 فرضیه اصلی پژوهش 12
2-5-1 فرضیه‌های فرعی پژوهش 12
6-1 تعاریف مفهومی 13
7-1 تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 15
1-2 مقدمه 16
2-2 رضایت از زندگی 16
1-2-2 رضایت از زندگی و تعاریف آن 16
2-2-2 ابعاد، همبسته‌ها و اثرات رضایتمندی از زندگی 18
3-2-2 رضایتمندی در دیدگاه مزلو 19
4-2-2 رضایتمندی در فرهنگ جامع روان‌شناسی- روانپزشکی 19
5-2-2 رضایت از زندگی، احساس درونی 20
6-2-2 تفکر، به وجود آورنده احساس رضایت 20
7-2-2 تاثیر دین بر رضایتمندی و عواطف مثبت 20
8-2-2 رضایت واقعی 22
9-2-2 مولفه‌های رضایت از زندگی 22
10-2-2 متغیرهای همبسته با رضایت از زندگی 22
11-2-2 رضایت از زندگی و شادکامی 27
12-2-2 رضایت از زندگی و کیفیت زندگی 28
13-2-2 رضایت از زندگی و سلامت روانی 29
14-2-2 خلاصه بخش رضایت از زندگی 29
3-2 سبک‌های دلبستگی 30
1-3-2 دلبستگی 30
2-3-2 مفهوم دلبستگی 31
3-3-2 نظریه دلبستگی بالبی 34
4-3-2 اساس زیستی نظریه دلبستگی 39
5-3-2 اهمیت نظریه دلبستگی 40
6-3-2 مدل‌های فعال ساز درونی 40
7-3-2 خواستگاه‌های نظری دلبستگی 41
1-7-3-2 مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی 41
2-7-3-2 نظریه یادگیری 43
3-7-3-2 نظریه تحول شناختی 44
4-7-3-2 نظریه کردارشناسی 45
5-7-3-2 سبک‌های دلبستگی از دیدگاه‌های مختلف 47
8-3-2 نواع سبک‌های دلبستگی 48
1-8-3-2 سبک دلبستگی ایمن 48
2-8-3-2 سبک دلبستگی ناایمن ((اجتنابی)) 49
3-8-3-2 دلبستگی ناایمن ((دو سوگرا)) 49
4-8-3-2 سبک دلبستگی آشفته 50
9-3-2 دلبستگی در بزرگسالی 50
1-9-3-2 سبک‌های دلبستگی در بزرگسالان 53
10-3-2 مبانی نظری دلبستگی 54
11-3-2 عوامل موثر برسبک دلبستگی ایمن 55
12-3-2 نشانه‌های مشکلات دلبستگی 56
13-3-2 دلبستگی و آسیب‌شناسی روانی 57
14-3-2 نظریه اختلال دلبستگی 58
15-3-2 خلاصه بخش سبک‌های دلبستگی 59
4-2 جهت‌گیری زندگی 59
1-4-2 خوش‌بینی 60
2-4-2 خوش‌بینی سرشتی یا گرایشی 60
3-4-2 سبک خوش‌بینی تبیینی 60
4-4-2 رشد خوش‌بینی و بدبینی 61
5-4-2 خلاصه بخش جهت‌گیری زندگی 61
5-2 پیشینه پژوهش 62
1-5-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 62
2-5-2 پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 65
6-2 خلاصه فصل دوم 69
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 70
1-3 مقدمه 71
2-3 روش پژوهش 71
3-3 جامعه آماری 71
4-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 71
5-3 ابزار گردآوری اطلاعات 71
1-5-3 پرسشنامه جهت‌گیری زندگی 71
1-1-5-3 اعتبار پرسشنامه 72
2-1-5-3 روش نمره‌گذاری 73
2-5-3 پرسشنامه رضایت از زندگی داینر(SWLS) 73
1-2-5-3 اعتبار و روایی پرسشنامه 73
2-2-5-3 روش نمره‌گذاری 74
3-5-3 پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان 74
1-3-5-3 پایایی پرسشنامه 74
2-3-5-3 نمره گذاری پرسشنامه 75
4-5-3 پایایی جامع پرسشنامه‌ها 75
6-3 روش‌های آماری و تحلیل داده‌ها 76
7-3 ملاحظات اخلاقی 77
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 78
1-4 مقدمه 79
2-4 یافته های توصیفی 79
1-2-4 جنسیت 79
2-2-4 وضعیت تاهل 80
3-2-4 میزان تحصیلات 81
4-2-4 سن 82
5-2-4 رضایت از زندگی 82
6-2-4 سبکهای دلبستگی 83
7-2-4 جهتگیری زندگی 84
3-4 یافته های استنباطی 85
1-3-4 رگرسیون چند متغیره 85
2-3-4 همبستگی پیرسون 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 92
1-5 مقدمه 93
2-5 بررسی فرضیه‌ اصلی پژوهش 93
3-5 بررسی فرضیه‌های فرعی پژوهش 94
4-5 نتیجه گیری 100
5-5 محدودیت‌های پژوهش 101
6-5 پیشنهادات پژوهش 101
7-5 پیشنهادات کاربردی 101
پیوست ها 103
پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان 103
پرسشنامه جهت‌گیری زندگی 105
پرسشنامه رضایت از زندگی داینر 106
فهرست منابع فارسی: 107
فهرست منابع غیر فارسی: 113
ABSTRACT 116

 

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول1- 3: پایای پرسشنامه‌های رضایت از زندگی، سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری زندگی 76
جدول1-4: فراوانی متغیر جنسیت 79
جدول2-4: فراوانی متغیر وضعیت تاهل 80
جدول3-4: فراوانی متغیر سطح تحصیلات 81
جدول4-4: آمار توصیفی متغیر سن 82
جدول5-4: آمار توصیفی متغیر رضایت از زندگی 82
جدول6-4: آمار توصیفی متغیر سبکهای دلبستگی 83
جدول7-4: آمار توصیفی متغیر جهتگیری زندگی 84
جدول8-4: آزمون نرمال بودن توزیع متغیر ملاک 85
جدول9-4: آزمون مستقل بودن متغیرهای پیشبین 86
جدول 10-4: نتایج مدل رگرسیونی با متغیر ملاک رضایت از زندگی و پیش بین سبک های دلبستگی و جهت گیری زندگی 86
جدول11-4: ضرایب مدل رگرسیونی با متغیر ملاک رضایت از زندگی و پیش بین سبک های دلبستگی و جهت گیری زندگی 87
جدول12-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر سبکهای دلبستگی و رضایت از زندگی 88
جدول13-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر جهت‌گیری زندگی و رضایت از زندگی 89
جدول14-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر وابستگی و رضایت از زندگی 89
جدول15-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر نزدیک بودن و رضایت از زندگی 90
جدول16-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر اضطراب و رضایت از زندگی 90
جدول17-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر خوش‌بینی و رضایت از زندگی 91
جدول18-4: ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر بدبینی و رضایت از زندگی 91

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
شکل1-4: درصد فراوانی متغیر جنسیت 80
شکل2-4: درصد فراوانی متغیر وضعیت تاهل 81
شکل3-4: درصد فراوانی متغیر سطح تحصیلات 82
شکل4-4: میانیگن متغیر سبکهای دلبستگی به همراه زیرمقیاس ها 83
شکل5-4: میانگین متغیر جهت گیری زندگی به همراه زیرمقیاس ها 84


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات