پایان نامه نقش خط بریل در اضطراب و فشار روانی نابینایان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پایان نامه نقش خط بریل در اضطراب و فشار روانی نابینایان

پایان نامه نقش خط بریل در اضطراب و فشار روانی نابینایان
چکیده:
ارزیابی اضطراب و فشار روانی دانش آموزان در سال های اخیر مورد توجه متخصصان روانشناسی و تعلیم و تربیت قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، تاثیر نقش یادگیری خط بریل در اضطراب و فشار روانی نابینایان 14-18 سال شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 می باشد. به همین منظور تعداد دانش آموزان نابینا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند از طریق پرسشنامه اضطراب کتل و سیاهه مقابله با فشار روانی CISS اطلاعات جمع آوری گردید. سپس یافته های به دست آمده از طریق فنون آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون t- test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج داده ها نشان داد که یادگیری خط بریل منجر به کاهش اضطراب و فشار روانی نابینایان می گردد.

واژگان کلیدی: خط بریل ، اضطراب، فشار روانی، نابینایی.

فصل اول
مقدمه پژوهش
مقدمه:
حواس مختلف انسان به لحاظ اهمیتی که در امر احساس، ادراک و شناخت دارند، به منزله ی دروازه های دانش و دانایی های انسان تلقی می گردند. مهمترین این حواس، بینایی و شنوایی می باشند، زیرا حس بینایی و شنوایی می توانند محرک ها را در مسافت هایی دورتر و در ابعاد گسترده تری تحت پوشش قرار دهند ( سیف نراقی و نادری، ١۳۸9، ص ١١٠ ) .
پژوهش های مختلف نشان می دهند که ما ترسی ویژه از نابینایی داریم ( کونانت وبادوف ، ١٩۸٢ ) یکی از دلایل چنین ترسی می تواند آسیب پذیر بودن چشمها و در معرض خطر بودن آنها در مقایسه با ارگان های دیگر مثل، شنیدن ( گوشها ) و فکر کردن (مغز)، باشد. و با وجود این که افراد نابینا درصد بسیار کمی از جمعیت ( حدود ١۵/٠ درصد تا ۵۶/٠ درصد ) را تشکیل می دهند ، اما وحشت افراد از آن بیشتر است (هالاهان و کافمن، ترجمه جوادیان، ١۳۸۶ ، ص ۵۳۷ ).
به طور کلی افراد نابینا به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: ١- نابینایان ٢- کم بینایان ( نیمه بینایان) که پژوهش حاضر در خصوص کودکان نابینا یعنی گروه اول می باشد.
به منظور توصیف و تعریف افراد آسیب دیده ی بینایی می توان به تعاریف قانونی و آموزشی (تربیتی) اشاره نمود.
انجمن ملی جلوگیری از نابینایی (١٩۶۶) ، فردنابینا را از نظر قانونی چنین تعریف می کند :کسی
که تیزی دیداریش ٢٠/٢٠٠ یا کمتر در چشم مسلط ( حتی با عینک ) باشد، و میدان دیدش کمتر از ٢٠ درجه باشد ( سیف نراقی و نادری، 1389، ص ١٢۳).
هم چنین فرد نابینا از لحاظ تربیتی ( آموزشی ) چنین تعریف شده است : افراد نابینا کسانی هستند که از لحاظ بینایی چنان شدید آسیب دیده اند که نیازمند آموزش خط بریل یا استفاده از روشهای گوشی می باشند . و متخصصان تعلیم و تربیت بر متغیرتربیتی روش آموزش خواندن تأکید می ورزند ( هالاهان و کافمن، ترجمه جوادیان، ١۳۸۶، ص ۵۴١ ) .
بیشتر مردم فکرمی کنند که بریل یک زبان است . خط بریل در هر زبانی وجود دارد و می توان فارسی ، انگلیسی ، عربی و … آن را تصور کرد . قواعد نوشتاری خط بریل در مورد ریاضی ، موسیقی ، کامپیوتر و حروف الفبا و قواعد مختلف نوشتاری را شامل می شود . مبنای این خط ۶ شش نقطه می باشد ، که در٢ دو ستون و ۳ سه ردیف قراردارند و از بالا به پائین واز چپ به راست شماره گذاری شده اند (انجمن نابینایان آمریک ، ترجمه ی کریمی پور، 2000).
خانه ی بریل (مبنای خط بریل)

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 5
فصل اول: کلیات پژوهش 6
مقدمه 7
بیان مسأله 12
اهمیت و ضرورت تحقیق 13
اهداف کلی تحقیق 14
فرضیه های پژوهش………………………………………………….………………………………………………………14
سؤال پژوهش…………………………………………………………………………….15
روش پژوهش 15
تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………15
تعریف نظری دانش آموز نابینا ………………………………………………………….15
تعریف عملیاتی دانش آموز نابینا …………………………………………………………15
تعریف نظری خط بریل…………………….……………………………..…………………………… 15
تعریف عملیاتی خط بریل ………………………………………………………………..15
تعریف نظری اضطراب …………………………………………………………………16
تعریف عملیاتی اضطراب ……………………………………………………………….16
تعریف نظری فشار روانی …………………………………………………….16
تعریف عملیاتی فشار روانی …………………………………………………..16

فصل دوم: ادبیات پژوهش ……………………………………………………17
اضطراب ………………………………………………………………………………..18
مکانیسم های مغزی اضطراب …………………………………………………………..21
همه گیرشناسی اختلالهای اضطرابی کودکی و نوجوانی …………………………………23
درمان اختلالهای اضطرابی کودکان …………………………………………………….25
مفهوم استرس …………………………………………………………………………..26
نخستین نشانه ها در تشخیص فشار روانی ………………………………………………28
حالت فشار روانی ………………………………………………………………………29
نابینایی …………………………………………………………………………………32
تاریخچه ی آموزش نابینایان در جهان ………………………………………………….34
تعریف و طبقه بندی نابینایی ……………………………………………………………35
نابینای قانونی و نیمه بینای قانونی ………………………………………………………37
نابینای آموزشی …………………………………………………………………………38
ویژگی های افراد نابینا ………………………………………………………………….39
خصوصیات شخصیتی افراد نابینا ……………………………………………………….39
خصوصیات رفتاری و ظاهری افراد نابینا ………………………………………………40
ارزشیابی و تشخیص اختلال بینایی ……………………………………………………..41
بریل …………………………………………………………………………………….42
فصل سوم: روش پژوهش …………………………………………………..44
روش پژوهش …………………………………………………………………………..45
جامعه ی آماری …………………………………………………………………………45
نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………………………45
شیوه ی نمره گذاری …………………………………………………………………….47
اعتبار و روایی تست ……………………………………………………………………47
روایی سیاهه مقابله با فشار روانی ……………………………………………………….50
اعتبار روایی مقابله با فشار روانی ……………………………………………………….50
نمره گذاری مقابله با فشار روانی…………………………………………………………51
روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………….. 52
روش آماری 52
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………53
پیشنهاد های پژوهش ……………………………………………………………………..54
منابع …55


قیمت : 8000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات