بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان کاشان

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی  »  بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان کاشان

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان کاشان
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی مثل خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول متوسطه ی شهرستان کاشان در سال تحصیلی93-92 بوده است. سولات تحقیق با در نظر گرفتن نمره های کلاسی و نمره های پایانی نیمسال دوم دانش آموزان و با توجه به ویژگی های عوامل اجتماعی و فردی(خانواده، اقتصادی ،فردی و محیطی) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این پژوهش از بین دانش آموزان مقطع اول متوسطه به صورت تصادفی 150 دانش آموز از دبیرستان های مختلف انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش کمی و کیفی بوده و ابزار جمع آوری داده ها فرم های پرسشنامه بوده است تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. این پرسشنامه با توجه به مولفه های خاص که داشته است به صورت یک پرسشنامه محقق ساخته با 10 سوال عمومی و 25 سوال اختصاصی است. نتایج حاصل نشان داده است که بین تاثیر عوامل اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنا داری در سطح(%5<p) وجود دارد. پژوهش نشان می دهد که این متغیر ها پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به طور مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد. همچنین مشخص شد که بین فضاهای آموزشی مدارس کنونی ما با ویژگی های روانی نوجوانان تا حدود زیادی سازگاری و رابطه وجود دارد. اما باز هم لازم است در این رابطه اصلاحات زیادی صورت پذیرد. این متغیر ها حتی اگر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیری نداشته باشند باید به خاطر حفظ سلامت بهداشتی و امنیت روانی انان مورد توجه قرار گیرد. همچنین پژوهش حاضر این نتیجه را نیز در بر داشته است که اگر یکی از عوامل گفته شده یعنی(خانوادگی، اقتصادی، فردی و محیطی) دچار هرگونه مشکلی باشند در صورتی که بقیه ی عوامل هم درست و در جای خود عمل کنند، می توانند تا حدودی باعث از بین رفتن سلامت روحی و روانی دانش آموزان شده و تا حدودی افت تحصیلی را به همراه داشته باشند.

واژه های کلیدی: دانش آموزان- خانواده-اقتصادی -فردی- محیطی.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش: 7
1-4-1- هدف کلی 7
1-4-2- اهداف اصلی پژوهش 7
1-4-3- اهداف فرعی پژوهش 8
1-5- سوالات پژوهش 8
1-5-1- سوالات اصلی پژوهش 8
1-5-2- سوالات فرعی پژوهش 8
1-6- فرضیات پژوهش 9
1-6-1- فرضیه اصلی پژوهش 9
1-6-2- فرضیات فرعی پژوهش 9
1-7- تعاریف پژوهش 10
1-7-1- تعاریف نظری پژوهش 10
1-7-2- تعاریف عملیاتی 11
1-8- خلاصه فصل 11
فصل دوم: ادبیات پژوهش 12
2-1- مقدمه: 13
الف) ادبیات تجربی: 15
2-2- پیشینه و تاریخچه 15
2-2-1- نظام آموزش و پرورش معاصر ایران 16
2-2-2- تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه 18
2-3- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج 21
2-3-1- تحقیقات انجام گرفته در ایران 21
2-3-2- تحقیقات انجام گرفته در خارج 22
2-4- معرفی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 23
2-5- نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 24
2-5-1- نقش خانواده در شغل و میزان تحصیلات والدین 36
2-6- نقش عوامل اقتصادی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 37
2-6-1- تاثیر درآمد خانواده ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 38
2-6-2- مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 38
2-6-3- اقتصاد خانواده و آموزش فرزندان 39
2-7- نقش عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 39
2-7-1- تاثیر عوامل فردی در پیشرفت تحصیلی 41
2-7-2- نقش انگیزش در یادگیری‌ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 44
2-8- نقش عوامل محیطی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 47
2-8-1- بررسی نقش عوامل محیطی 47
2-8-2- عوامل محیطی و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 52
2-8-3- نقش فرهنگ محیطی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 55
2-8-4- نقش انتظارات معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 56
2-8-5- نقش‌ معلم‌ در ‌بهداشت ‌روانی ‌دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی آنها 58
2-8-6- بررسی تاثیر کلاسهای تقویتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 61
2-8-7- نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 64
2-8-8- نقش دوستان(همسالان) در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 65
2-8-9- نقش ارتباط سالم در رشد اخلاقی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان 66
2-8-10- ارتباط با دوستان و همسالان و تأثیر ان در رشد تحصیلی 74
2-8-11- دوستان ناباب 75
2-8-12- تاثیر همکاری و رقابت در جمع دوستان در پیشرفت تحصیلی 75
ب)ادبیات نظری 79
2-9- بررسی نظریات مختلف در خصوص پیشرفت تحصیلی 79
2-10- مدل نظری 81
2-11- فرضیات 82
2-12- متغیرهای پژوهش 82
2-12-1- متغیر مستقل: 82
2-12-2- متغیر وابسته: 82
2-13- نتیجه‌گیری و راهکارها 82
فصل سوم: روش تحقیق 86
3-1- مقدمه 87
3-2- تجزیه و تحلیل داده ها 87
3-3- روش پژوهش 87
3-4- جامعه آماری 87
3-5- نمونه گیری 87
3-6- ابزار پژوهش 88
3-7- سنجش روائی و پایایی پرسش نامه 88
3-7-1- سنجش روایی 88
3-7-2- سنجش پایایی 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 90
4-1- مقدمه 91
4-2- آمار توصیفی 92
4-3- آمار استنباطی 94
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 99
5-1- خلاصه پژوهش 100
5-2- یافته های پژوهش 100
5-3- نتیجه گیری کلی 101
5-4- پیشنهادات پژوهش 102
5-4-1- پیشنهادات 102
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 103
5-4-3- پیشنهادات کابردی 103
5-5- محدودیت های پژوهش 103
5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر 103
5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 104
پیوســـت ها 105
پرسشنامه 106
فهرست منابع و مآخذ 108
الف) منابع فارسی 108
ب) منابع لاتین 111
ج) سایت های اینترنتی 112
Abstract 113

 

فهرست جداول
جدول(3-1) ضرایب آلفا برای مقیاسهای پژوهش 89
جدول(3-2) گویه های متغیرهای پژوهش 89
جدول(4-1) تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟ 92
جدول(4-2) برای موفقیت در امتحانات تا چه اندازه درس می خوانید؟ 93
جدول(4-3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون . 94
جدول(4-4) آزمون ضریب همبستگی پیرسون . 94
جدول(4-5) آزمون ضریب همبستگی پیرسون . 95
جدول(4-6) آزمون ضریب همبستگی پیرسون . 95
جدول(4-7) ضریب همبستگی بین عوامل محیطی و پیشرفت تحصیلی 96
جدول(4-8) ضریب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس عوامل محیطی 96
جدول(4-9) ضریب همبستگی چندگانه بین عوامل محیطی با پیشرفت تحصیلی در رگرسیون گام به گام 97
جدول(4-10) تحلیل واریانس رگرسیون گام به گام برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های عوامل محیطی 98

فهرست نمودارها
نمودار(4-1) تا چه اندازه والدین شما بر درس خواندن شما نظارت دارند؟ 92
نمودار(4-2) برای موفقیت در امتحانات تا چه اندازه درس می خوانید؟ 93


قیمت : 9000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات