پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها

پاورپوینت تئوری چسبندگی هزینه ها
مقدمه
شناخت رفتار هزینه،یکی ازمباحث مهم حسابداری بهای تمام شده وحسابداری مدیریت است. درمدل سنتی،رفتارهزینه ها متناسب با تغییرمحرک هزینه تغییرمیکندوجهت تغییرات(افزایش وکاهش) درحجم فعالیت،تاثیری روی بزرگی تغییرات درهزینه ها ندارد. اما نتایج برخی از پژوهشگران درسالهای اخیربیانگر این موضوع است که میزان افزایش درهزینه ها هنگام افزایش درسطح فعالیت،بیشترازمیزان کاهش درهزینه ها هنگام کاهش درحجم فعالیت است . چنین رفتاری را چسبندگی هزینه می نامند.
لذا با توجه به افزایش اهمیت پیش بینی رفتار هزینه ها،تئوری چسبندگی هزینه بررسی شده است. نتایج حاصل ، به طور ویژه ای درتغییرنگرش مدیران وتحلیلگران مالی سودمند است. زیرا مدیران وتحلیلگران باشناسایی وپیشبینی دقیق رفتار هزینه ها وچگونگی واکنش هزینه ها به نوسان های درآمد،به طرح ریزی
برنامه های منظم پرداخته وتصمیم های آگاهانه ای میگیرند.


قیمت : 5000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات