پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

دانلود پایان نامه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص

بخش اول: نظم عمومی در حقوق
مقدمه
در این بخش آنچه مورد توجه است مطالعه نظم عمومی در کلیت علم حقوق است. برای شناخت مفهوم نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوص که یک مساله خاص نسبت به عنوان عام نظم عمومی در حقوق است. بلا‌شک باید ابتدائاً به مفهوم کلی‌ وعام که این مفهوم خاص از آن نشأت گرفته است مراجعه کنیم.
این بخش در هفت فصل ارائه گردیده است. ابتدائاً تاریخچه‌ای از مفهوم مورد نظر ارائه می‌گردد. آنگاه مبانی نظم عمومی و تعریف نظم عمومی در علم حقوق و نظراتی که پیرامون آن وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم به خصوصیت نظم عمومی که همانا نسبیت آن در زمان و مکان است می‌پردازیم و آنگاه منابع نظم عمومی که بحث جالب و مهمی است مورد توجه قرار گرفته است و قطعاً اهمیت منابع در شناخت قواعد حقوقی غیر قابل انکار است. اقسام نظم عمومی و تقسیم‌بندی از مفهوم مذکور از جنبه‌های مختلف و سرانجام رابطه میان اخلاق حسنه و نظم عمومی دو اصطلاح که در علم حقوق در اکثر موارد هم عرض و مترادف محسوب می‌گردد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب
دیباچه
بخش اول: نظم عمومی در حقوق
فصل اول تاریخچه
فصل دوم: مبانی نظم عمومی
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی
فصل سوم: تعریف نظم عمومی
مبحث اول: نظریه نوعی
مبحث دوم: نظریه شخصی
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی
مبحث اول: از لحاظ زمان
مبحث دوم: از لحاظ مکان
فصل پنجم: منابع نظم عمومی
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی
گفتار اول- قانون
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است
ب- قوانین محلی یا درون مرزی
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند
د- نظریه تفکیک قوانین
ه- قوانین راجع به نفع عمومی
و- قوانین آمره و ناهیه
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی
گفتار اول: اخلاق حسنه
گفتار دوم: عرف و عادت
گفتارسوم: رویه قضائی
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام
فصل ششم: اقسام نظم عمومی
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه
مبحث اول: نظریه انفکاک
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن
الف:‌ در حقوق داخلی
ب: از نظر نظم عمومی
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
مبحث اول: قوانین خارجی
مبحث دوم: احکام خارجی
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع پروژه


قیمت : 10000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات