دانلود پروژه اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

دانلود پایان نامه بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد برصفات زراعی و شاخص های رشد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۸۳-۱۳۸۲ در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل آبیاری معمول یا آبیاری پس از ۶۰ میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A ( شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) و ارقام بهاره کلزا به عنوان عامل فرعی در ده سطح شامل ارقام Comet, Goliath ، Sw Hot Shot, Eagle, Sw 5001،۱۹-H،Hyola 401، Hyola 420 ، Option 500 و Quantum بودند. در این تحقیق از کلیه مراحل فنولوژیکی گیاه یادداشت برداری به عمل آمد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
۱-۱- تاریخچه
۱-۲- کلیاتی درباره کلزا
۱-۳- اهمیت وجایگاه کلزا در ایران
۱-۴- سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران
۱-۵- ترکیب شیمیایی دانه کلزا
۱-۶- خصوصیات گیاه شناسی
۱-۶-۱- ریشه
۱-۶-۲- ساقه
۱-۶-۳- برگ
۱-۶-۴- گل
۱-۶-۵- میوه
۱-۶-۶- دانه کلزا
۱-۷- مراحل فنولوژی
۱-۸- اکولوژی کلزا
۱-۹- کاشت
۱-۹-۱- آماده سازی زمین
۱-۹-۲- تاریخ کاشت
۱-۹-۳- میزان بذر وتراکم بوته
۱-۹-۴- عمق و ابعاد کاشت
۱-۹-۵- روش کاشت
۱-۱۰- داشت
۱-۱۰-۱- نیازهای غذایی
۱-۱۰-۲- علف‌های هرز
۱-۱۰-۳- آفات و بیماری‌ها
۱-۱۱- برداشت
۱-۱۱-۱- خرمن کوبی
۱-۱۲- انبار کردن
فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱- تنش
۲-۲- تنش خشکی یا تنش آبی
۲-۳- مکانیزم‌های مقاومت به خشکی
۲-۴- تنظیم اسمزی
۲-۵- تأثیر تنش خشکی بر رشد برگ
۲-۶- تأثیر تنش خشکی بر رشد ساقه و برگ
۲-۷- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ورژیمهای رطوبتی
۲-۸- تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه
۲-۹- تأثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد
۲-۹-۱- تعداد خورجین در گیاه بوته
۲-۹-۲- تعداد دانه در خورجین
۲-۹-۳- وزن هزار دانه
۲-۹-۴- شاخص برداشت
۲-۱۰- تأثیر تنش خشکی بر صفات کیفی
۲-۱۰-۱- درصد روغن دانه
۲-۱۱- تجزیه و تحلیل رشد
۲-۱۱-۱- تجمع ماده خشک
۲-۱۱-۲- شاخص سطح برگ
فصل سوم : مواد و روش ها
۳-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش
۳-۲- مشخصات آزمایش
۳-۲-۱- معرفی تیمارها
۳-۲-۲- طرح آزمایشی
۳-۲-۳- تجزیه آماری
۳-۳- عملیات زراعی
۳-۳-۱- آماده سازی زمین
۳-۳-۲- کاشت
۳-۳-۳- داشت
۳-۳-۴- برداشت
۳-۴- برآورد شاخص های رشد
۳-۴-۱- نمونه برداری
۳-۴-۲- تعیین سطح برگ
۳-۴-۳- تعیین وزن خشک برگ و وزن خشک کل
۳-۵- اندازه گیری صفات کمی
۳-۶- اندازه گیری صفات کیفی مورد مطالعه
۳-۶-۱- تعیین درصد روغن دانه
۳-۷- تعیین مراحل فنولوژیکی
فصل چهارم : نتایج و بحث
۴-۱- تأثیر تنش خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و زراعی
۴-۱-۱- ارتفاع بوته
۴-۱-۲- تعداد شاخه فرعی در بوته
۴-۱-۳- قطر ساقه
۴-۱-۴- طول خورجین ساقه اصلی
۴-۱-۵- طول خورجین شاخه فرعی
۴-۱-۶- طول خورجین بوته
۴-۱-۷- تعداد خورجین در ساقه اصلی
۴-۱-۸- تعداد خورجین در شاخه فرعی
۴-۱-۹- تعداد خورجین در بوته
۴-۱-۱۰- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی
۴-۱-۱۱- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی
۴-۱-۱۲- تعداد دانه در خورجین
۴-۱-۱۳- وزن هزار دانه
۴-۱-۱۴- عملکرد دانه
۴-۱-۱۵- عملکرد بیولوژیک
۴-۱-۱۶- شاخص برداشت
۴-۲- تأثیر تنش خشکی بر روی صفات کیفی
۴-۲-۱- درصد روغن دانه
۴-۲-۲- عملکرد روغن دانه
۴-۳- تأثیر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد
۴-۳-۱- وزن خشک کل گیاه
۴-۳-۱-۱- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی
۴-۳-۱-۲- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول
۴-۳-۱-۳- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی
۴-۳-۲- وزن خشک برگ
۴-۳-۲-۱- روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی..
۴-۳-۲-۲- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول
۴-۳-۲-۳- روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی
۴-۳-۳- شاخص سطح برگ
۴-۳-۳-۱-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی
۴-۳-۳-۲-روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول
۴-۳-۳-۳- روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی
۴-۴- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه
۴-۵- نتیجه گیری کلی
۴-۶- پیشنهادات
فهرست منابع


قیمت : 13000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
برچسب : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تبلیغات