پروژه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

پروژه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

چکیده:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان ». فرضیه های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط فناوری اطلاعات با هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی می باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره آب و فاضلاب سمنان تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با ۳۰۰ نفر است. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود، تعداد ۱۴۱ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه ها بالای ۷۰/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در کلیه فرضیه های مذکور در سطح اطمینان ۹۵/، فرضیه های H1 تأیید گردید. به عبارتی دیگر بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 
بیان مسأله 
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
روش شناسی تحقیق
قلمرو تحقیق 
مدل مفهومی تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پیشگفتار 
بخش اول: فناوری اطلاعات
مقدمه
فناوری 
اطلاعات
مدیریت اطلاعات  
مفهوم و تعریف سامانه های اطلاعاتی
فناوری اطلاعات
کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان
مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی
اشکال استفاده از فناوری اطلاعات در یک سازمان
اتوماسیون اداری
ابزارهای اتوماسیون اداری
مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمان ها
اشکال فناوری اطلاعات 
تعریف ساختار سازمانی 
ارکان ساختار سازمانی 
رابطه درجه تمرکز و ارتفاع سازمانی با حیطه نظارت
ارتبط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت
طرحهای سازمانی 
چرا ساختارهای سازمانی متفاوتند؟ 
پیشینه تحقیق
مقدمه
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه 
روش تحقیق
متغیرهای تحقیق
روش جمع آوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها
پایایی و روایی ابزار تحقیق
جامعه آماری تحقیق، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه  
تحلیل داده ها
متغیرهای تحقیق
نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها
آزمون فرضیه ها 
فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق
مقدمه
نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش
از لحاظ نگارشی کاملاً ویرایش شده و استاندارد


قیمت : 23,000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
تبلیغات