پایان نامه مدیریت بازرگانی

صفحه اصلی آرشیو راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها) و عوامل خارجی (خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استان کردستان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی -تحلیلی و از شاخه پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ۴۲ شعبه بانک کشاورزی استان کردستان و قلمرو زمانی آن نیز سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، و ۱۳۸۹ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و صورتهای مالی شعب بانک کشاورزی استان کردستان استخراج گردیده است. روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، آلفای کرونباخ، آزمون T تک نمونه ای ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده که از طریق نرم افزار SPSS اجرا و محاسبه شده اند. در این پژوهش متغیر وابسته ROA (بازده دارایی ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: نوع و میزان سپرده ها، نوع و میزان تسهیلات اعطایی، شاخصهای مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک اعتباری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان ،تحصیلات کارکنان، متوسط سن و متوسط سابقه کار کارکنان. طبق نتایج این پژوهش، متغیرهایی همچون: مدیریت ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پایان نامه بررسی میزان اثربخشی بازاریابی الکترونیکی بر میزان فروش شرکتهای خدمات هواپیمائی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - پایان نامه بررسی میزان اثربخشی بازاریابی الکترونیکی بر میزان فروش شرکتهای خدمات هواپیمائی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پایان نامه بررسی میزان اثربخشی بازاریابی الکترونیکی بر میزان فروش شرکتهای خدمات هواپیمائی چکیده: در عصر حاضر که مفاهیم ارتباطات، رقابت، مشتری گرایی، تجارت و. .. با هم پیوندی ناگسستنی دارند، بازاریابی الکترونیکی به عنوان عنصری از تجارت و کسب و کارهای موجود، نقش محوری در حفظ و بقاء کسب و کارها از طریق جذب و حفظ مشتریان، شناساندن و معرفی محصولات و ایجاد انگیزه برای احساس نیاز به خرید ایفا می‌کند، چرا که عناصر بازاریابی به عنوان یکی از ابزارهای شناخته شده برای گسترش و نفوذ در بازار و ربودن گوی سبقت از رقبای تجاری محسوب می‌شود. از آنجا که بازاریابی واسطه بین تولید کننده (تأمین کننده، ارائه کننده) و مصرف کننده بوده و نقشی کلیدی در رونق اهداف تجاری موسسات تجاری دارد و از طرفی رونق فروش (محصول یا خدمات) ، گسترش تولید وافزایش سطح درآمد ملی را همراه خواهد داشت. از طرفی دیگر، نهادهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی رسانه‌های جدید را به عنوان ابزاری برای گسترش حوزه نفوذ و جذب مخاطبان و مشتریان کالاها، محصولات، خدمات، اندیشه‌ها و عقاید خود مورد حمایت قرار خواهند داد. و لذا بازاریابی الکترونیک   در قالب مجموعه فعالیتهای بازاریابی از طریق شبکه جهانی اینترنت به عنوان گسترده‌ترین و با نفوذترین شبکه ارتباطی مطرح و مورد استفاده می‌باشد و در حال حاضر افراد و شرکتهای بسیاری از ریز و درشت وسرمایه‌های متفاوت در بستر شبکه اینترنت مشغول داد وستد کالا و خدمات هستند. تحقیق حاضر با عنوان اثربخشی بازاریابی الکترونیکی بر میزان فروش خدمات شرکتهای هواپیمائی گرگان در صدد اثبات تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر میزان فروش خدمات این موسسات می‌باشد.  این تحقیق شامل قسمت کاربردی ـ ‌توصیفی است. بدین منظور از مطالعات کتابخانه‌ای (کتابهای تألیف شده، مقالات و اینترنت) و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. و با پرسشنامه طراحی شده شامل ۳۰ سؤال و ارائه آن به متولیان شرکتهای هواپیمائی در حوزه گرگان که ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی می‌باشد .که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد ۳۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ .... است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. فرضیه های این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی بود که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است. فهرست مطالب: چکیده فصل اول کلیات تحقیق مقدمه ۱-۱- بیان مساله تحقیق ۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۱-۳-هدف های تحقیق ۱-۴- چار چوب نظری و مدل تحقیق ۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ۱-۷-روش تحقیق ۱-۸- قلمرو تحقیق ۱-۹- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق مقدمه ۲-۱-بخش ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

خلاصه ای از توضیحات
پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی) بیان مساله: کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود. قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود تحقیق مدیریت بازرگانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - دانلود تحقیق مدیریت بازرگانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود تحقیق مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی در مفهوم عام آن شامل طیف ‏وسیعی از مدیریت‌ها می‌شود، زیرا بیشتر سازمانهای ‏تجاری ، صنعتی و خدماتی مثل بانکها، شرکت‌های بیمه و ‏یا کارخانجات صنعتی به دنبال سود هستند و در نتیجه ‏یک موسسه بازرگانی محسوب می‌شوند. و از همین‌رو در ‏کشور ما تا چند سال پیش، گرایش مدیریت بازرگانی شامل ‏گرایش‌های مختلف این رشته مانند مدیریت صنعتی ، ‏مدیریت بیمه و مدیریت جهانگردی و مدیریت بازرگانی ‏بود. اما امروزه با پیشرفت علم مدیریت و تخصصی‌تر شدن ‏این رشته ، مدیریت بازرگانی کاربرد محدودتری پیدا ‏کرده است. دروس تخصصی این رشته در زمینه شناخت ‏بازار، مسائل بازاریابی، تجارت ، داد و ستد، معاملات ‏بین‌المللی و صادرات و واردات است و در نهایت یک ‏دانشجوی مدیریت بازرگانی به عنوان یک مدیر تجاری ‏تحصیل کرده ، می‌تواند امور تجاری را تفکیک کرده و ‏اداره کند و به یاری قدرت خلاق خویش در ایجاد بازار ‏جدید، ارائه خدمات متنوع و تازه ، ابداع روشهای جدید ‏در عرضه و توزیع، کارآفرین باشد. برای مثال یک ‏فارغ‌التحصیل مدیریت بازرگانی باید بتواند برای ‏کالاهای موجود، بازار جدیدی پیدا کرده و یا روشهای ‏مطلوب توزیع را در سیستم دولتی طراحی کند. چون امروز ‏یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما رساندن محصولات ‏کشاورزی مثل برنج، چای و مرکبات به بازار و به دست ‏مصرف کننده است. ‏ گرایش مدیریت بازرگانی به بررسی اصول، روشها و ‏مهارتهایی می‌پردازد که اداره کنندگان سازمانهای ‏اقتصادی، خدماتی و بازرگانی باید از آن اطلاع داشته ‏باشند. برای مثال نحوه تصمیم‌گیری در مورد روشهای ‏تولید، فروش ، سرمایه‌گذاری، بازاریابی ، جذب نیروی ‏انسانی و دهها مساله دیگر که در هر موسسه بازرگانی ‏برای یک مدیر مطرح می‌گردد، در این گرایش آموزش داده ‏می‌شود.‏ مقدمه : هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پروژه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در پیشبرد اهداف سازمانی پروژه کارشناسی رشته ی مدیریت بازرگانی چکیده: فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینکه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌کند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا به بستر تحول است. قدرت فرهنگ با میزان تأثیر و نفوذ آن بر رفتار سازمانی تعیین می‌گردد. میزان قدرت و اقتدار فرهنگهای سازمانی را می‌توان بر حسب دو معیار بسیار مهم الف) تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و ب) میزان تعهد اعضاء به ارزشهای غالب سازمانی تعیین کرد. عوامل متعددی در درون سازمان و بیرون سازمان وجود دارد که بر قدرت سازمان تأثیر می‌گذارند و میزان قدرت و ضعف آن را تعیین می‌کنند. افزایش تلاطم محیطی، فضای آکنده از تغییر، تحول، دگرگونی و عدم اطمینان را به وجود آورده است. در گذشته، شایستگی مدیران و اثربخشی آنها در گرو توانایی ها و مهارتهایی خاص بود، اما اکنون عوامل بیش از اینها وجود دارد که می توانند بر اثربخشی سازمان مؤثر باشند.  این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر پیشیرد اهداف سازمانی به روش کتابخانه ای و اسناد تهیه شده است می کوشد تا با بررسی ادبیان و مبانی موجود در این خصوص بتواند راهکارهای لازم در جهت پیشبرد اهداف سازمانی بواسطه فرهنگ سازمانی قوی را تبیین نماید.  فهرست مطالب: چکیده فصــل اول: ۱-۱-مقدمه  ۱-۲-طرح و بیان مسئله ۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف اصلی ۲-۴-۱- اهداف فرعی     ۱-۵- سئوالات تحقیق     ۱-۶-۱- سئوال اصلی ۱-۶-۲- سئوال فرعی ۱-۷- متغیر تحقیق     ۱-۸- ساماندهی تحقیق     فصـل دوم: ۲-۱- پیشینه تحقیق     ۲-۲- ادبیات تحقیق     ۲-۲-۱- مقدمه     ۲-۲-۲- تغییر فرهنگ سازمان     ۲-۳- مفهوم فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۱- اهمیت فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۲- تفاوت فرهنگ سازمانی و جو سازمانی     ۲-۳-۳-مؤلفه های فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۵-فرهنگ غالب و خرده فرهنگ‌های سازمان     ۲-۳-۶-حفظ و نگه‌داری فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۷-شیوه‌ی فراگیری فرهنگ     ۲-۳-۸- فرهنگهای قوی     ۲-۳-۹-مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی     ۲-۳-۱۰-قدرت فرهنگ     ۲-۴-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش سازمانی     ۲-۴-۱-نقش فرهنگ سازمانی در تبادل دانش     ۲-۴-۲-موانع فرهنگ سازمانی تبادل ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پروژه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - دانلود پروژه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پروژه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت به همراه پرسشنامه پایان نامه مقاله مقدمه : دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است . سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته های دور قابل قیاس نیست . اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات ، دانش ، ابزارها و توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم . در این میان هم مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد ، مدیر ، سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار می گیریم . مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی ۲۰۰ مدیر از شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف مهارت های ارتباطی آنان بوده است . ( Ertel , 1999 , 23  ) یکی از مهمترین مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره۱ است  ، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

دانلود پایان نامه تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - دانلود پایان نامه تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون

خلاصه ای از توضیحات
پایان نامه بازرگانی بین الملل دانلود پایان نامه تبلیغات دانلود پایان نامه تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگون تعریف تبلیغات بازرگانی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی تاریخچه تبلیغات بازرگانی مقاله تبلیغات بازرگانی دانلود پایان نامه عکاسی تبلیغاتی پایان نامه تبلیغات اینترنتی     دانلود پایان نامه تأثیر تبلیغات بازرگانی در فروش کالاهای گوناگونفهرست مطالب روش تحقیق در این مقاله تحقیق براساس مقالات اینترنتی صورت گرفته که در آن تأثیر تبلیغات در عصر ارتباطات مورد تحقیق قرار گرفته است. مقدمه : تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحلیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.   روش تحقیق مقدمه تبلیغات (Advertising) قیمت (Price) بسته بندی (Packaging) بسته بندی از ۴ دیدگاه مختلف : روابط عمومی (Public Relation) قدرت (Power) اصول و مفاهیم ارتباطات بصری نتیجه گیری تاریخچه مختصر تبلیغات ۱- تبلیغات بازرگانی در دوران نخستین ۲- تحولی شگرف با پیدایش صنعت چاپ تبلیغات ؛‌گذشته ، حال ، اینده تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات ارتباط ناهمزمان ارتباط دائمی پیام ها جمع زدایی گرایش به ارتباطات فردی ارتباطات تعاملی دو طرفه بودن فرایند ارتباطی روانشناسی اجتماعی تبلیغات مقدمه تعریف تبلیغات ارکان تبلیغات د – پیام گیران یا مخاطبان ارزیابی تبلیغات روانشناسی تبلیغات ایجاد انگیزه هیجان در برابر منطق کنترل افکار و اعتقادات مقدمه کلیات چشم انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات بازارسنجی از طریق تبلیغات اینترنتی مقررات و قوانین تبلیغ اینترنتی تبلیغات تعاملی مشتری محوری در اینترنت سهولت ارزیابی تبلیغات مختلف بازرگانی فعالیت های پیشبردی (promotional activities) تبلیغات در کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهادها بزرگترین بیلبورد اروپا جمع بندی پیشنهادات منابع

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بررسی تاثیر اتوماسیون اداری

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... پایان نامه مدیریت بازرگانی - پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بررسی تاثیر اتوماسیون اداری

خلاصه ای از توضیحات
دانلود پایان نامه مقاله تحقیق پروژه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بازاریابی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل گرایش مالی موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی نمونه پایان نامه ارشد - - عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی شرح مختصر : مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در  بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها و پرسشنامه ها و... این سایت به صورت فایل دانلودی می باشند

تبلیغات